vahvistettu vuosikokouksessa 18.4.2013

Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus


Yhdistyksen nimi on Lääketieteellinen Radioisotooppiyhdistys – Finlands Medicinska Radioisotopförening – Finnish Society of Nuclear Medicine r.y.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Y-tunnus on 1021935-6.


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää radioisotooppilääketieteen kehitystä ja soveltamista, toimia yhdyssiteenä alalla toimivien keskuudessa ja tehdä alaa tunnetuksi.


Tarkoituksensa yhdistys toteuttaa
· järjestämällä kokouksia, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia
· edistämällä ja tukemalla alaan liittyvää opetus-, koulutus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa
· ylläpitämällä yhteyksiä muihin lääketieteellisiin yhdistyksiin Suomessa
· ylläpitämällä radioisotooppilääketieteen kansainvälisiä yhteyksiä
Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus kerätä jäsenmaksuja ja ottaa vastaan lahjoituksia

Kerhot


Jäsenet voivat keskuudessaan muodostaa rekisteröimättömiä kerhoja, joiden säännöt vahvistaa yhdistyksen hallitus.

Jäsenet


Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa radioisotooppilääketieteen alalla toimiva henkilö, jota kaksi yhdistyksen jäsentä suosittelee. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa myös henkilö, joka toimii alaan liittyvässä kaupallisessa tai teknisessä tehtävässä ja jota kaksi yhdistyksen jäsentä suosittelee. Kannattajajäseneksi voidaan ottaa oikeustoimikelpoinen yhteisö tai säätiö. Jäseneksiottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kirjeenvaihtajajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen toimintaa lähellä oleva ansioitunut henkilö. Päätöksen kirjeenvaihtajajäseneksi kutsumisesta tekee yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on tehokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä. Kunniajäseneksi kutsumisesta on tehtävä hallitukselle perusteltu esitys, jonka vähintään kymmenen jäsentä on allekirjoittanut. Hallituksen on esiteltävä ehdotus ja oma lausuntonsa yhdistyksen kokouksessa. Jollei kokous ole kutsumisesta yksimielinen, edellyttää hyväksyvä päätös, että kutsumisen puolesta on suljetuin lipuin tapahtuvassa äänestyksessä annettu vähintään neljä viidesosaa äänistä.

Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.

Yhdistyksen eläkeläisjäseneksi voidaan ottaa hänen omasta pyynnöstään henkilö, joka eläkkeelle siirtyessään on yhdistyksen varsinainen tai kirjeenvaihtajajäsen. Eläkeläisjäsenellä on yhdistyksessä samat edut kuin varsinaisella jäsenellä.


Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksessa. Jäsenen, joka kolmena peräkkäisenä vuotena kehotuksesta huolimatta ei ole suorittanut jäsenmaksuaan, voi hallitus erottaa yhdistyksestä.


Varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen on suoritettava yhdistykselle jäsenmaksu. Jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous. Jäsenmaksu voi olla erilainen varsinaisella jäsenellä ja kannattajajäsenellä. Kirjeenvaihtajajäsen, eläkeläisjäsen ja kunniajäsen eivät suorita jäsenmaksua.

Hallitus


Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri ja neljä jäsentä. Viimeksimainitut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että joka vuosi heistä eroaa kaksi jäsentä ensin arvan mukaan ja sitten vuoron perään. Sama henkilö voidaan valita hallituksen jäseneksi enintään neljäksi perättäiseksi toimintavuodeksi, kuitenkin niin että puheenjohtajaksi voidaan valita henkilö, joka ennen puheenjohtajaksi valitsemistaan on toiminut hallituksen muuna toimihenkilönä edelliset neljä vuotta.


Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta heidän katsoessaan sen tarpeelliseksi tai jos kaksi hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti heiltä pyytää.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme hallituksen jäsentä on kokouksessa paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

10§
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Juoksevissa raha-asioissa nimen kirjoittaa rahastonhoitaja yksin.

Kokoukset

11§
Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta vuosikokoukseensa helmi-toukokuussa sekä muihin kokouksiin niin usein kuin hallitus pitää tarpeellisena tai, jos vähintään yksi kymmenesosaa jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta vaatii. Kutsu vuosikokoukseen ja muihin kokouksiin lähetetään sähköpostilla tai kirjeitse vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Päätökset tehdään, jollei näissä säännöissä ole toisin määrätty, avoäänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänestys on kuitenkin suoritettava suljetuin lipuin, mikäli sitä koskeva vaatimus on kokouksessa esitetty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee.

12§

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
· valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
· todetaan vuosikokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
· esitetään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä toimintavuodelta
· esitetään tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta
· esitetään toiminnantarkastajien kertomus
· vahvistetaan tilinpäätös
· päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille velvollisille
· valitaan kaksi toiminnantarkastajaa
· määrätään kuluvana vuonna kannettavien jäsenmaksujen suuruus varsinaisille jäsenille ja kannattajäsenille
· vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma kuluvalle toimintavuodelle
· valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri sekä hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
· valitaan yhdistyksen kansainväliset edustajat
· käsitellään muut hallituksen kokouskutsussa ilmoittamat asiat

Toiminta- ja tilivuosi

13§
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä tilit toiminnantarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

Sääntöjen muutos ja yhdistyksen purkautuminen

14§
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta taikka yhdistyksen purkautumisesta voidaan tehdä vain siten, että kaksi peräkkäistä, vähintään kuukauden välein pidettyä yhdistyksen kokousta on näin päättänyt. Asia on saatettava vähintään kaksi viikkoa ennen ensimmäistä kokousta sähköpostilla tai kirjaitse jäsenistön tietoon. Päätös on tehtävä kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä kummassakin kokouksessa.

15§
Jos yhdistys purkautuu, on jäljelle jäävät varat käytettävä yhdistyksen purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoitusperiä edistävästi.